Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování prodeje služeb prostřednictvím www.rakousko.cz


Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami cestovní agentury Internet tours s.r.o., IČO: 02118548, se sídlem Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 90998 (dále jen „Rakousko.cz“) pro zprostředkování prodeje služeb na portálu www.rakousko.cz.


1. Služby Rakousko.cz

1.1. Rakousko.cz zprostředkovává zákazníkům prodej ubytování a jiných služeb cestovního ruchu (dále jen „Služba“). Poskytovateli Služby jsou rakouská ubytovací zařízení či jiní poskytovatelé služeb na území Evropské unie, Rakouské a České republiky (dále jen „Poskytovatelé“).

1.2. Rakousko.cz není stranou smlouvy o poskytnutí Služby mezi zákazníkem a Poskytovatelem, a proto mu ze zprostředkované smlouvy nevyplývají žádné povinnosti, zejména není oprávněn řešit případné reklamace Služeb.

1.3. Rakousko.cz není povinno být pojištěno pro případ úpadku.


2. Smluvní vztah mezi Rakousko.cz a zákazníkem

2.1. Smlouvou o zprostředkování se Rakousko.cz zavazuje zprostředkovat uzavření smlouvy o zajištění Služby mezi zákazníkem a Poskytovatelem. Rakousko.cz se dále zavazuje předat veškeré informace, které obdrží od Poskytovatele zákazníkovi a naopak předat veškeré informace od zákazníka Poskytovateli.

2.2. Smlouva o zprostředkování mezi Rakousko.cz a zákazníkem je sjednávána bezúplatně. Provize Rakousko.cz je obsažena v ujednání mezi Rakousko.cz a Poskytovatelem.


3. Vznik smluvního vztahu

3.1. Zákazník může vstoupit do smluvního vztahu s Rakousko.cz prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách www.rakousko.cz.

3.2. Zákazník zadá na internetových stránkách www.rakousko.cz kritéria Služby a Rakousko.cz vyhledá pro zákazníka Službu odpovídající jeho požadavkům.

3.3. Po výběru konkrétní Služby vyplní zákazník online objednávku.

3.4. Po odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek Rakousko.cz a storno podmínek Poskytovatele kliknutím na pole „objednávka zavazující k platbě“ zavazuje zaplatit cenu Služby a řídit se smlouvou o poskytnutí Služby uzavřenou mezi ním a Poskytovatelem.

3.5. Pokud konkrétní Poskytovatel neumožňuje přímou rezervaci, odešle zákazník poptávkový formulář a zákazníkovi bude v nejbližší možné době sděleno, zda je Služba v požadovaném množství a kvalitě (např. počet osob, vybavení pokoje) dostupná. V případě potvrzení objednávky služeb musí být objednávka finálně potvrzena ze strany Rakousko.cz za účelem ověření, zda je nabídka stále dostupná.

3.6. Zákazník odpovídá za správnost a aktuálnost zadaných údajů při koupi Služby.

3.7. Rakousko.cz zašle zákazníkovi potvrzení o uzavření smlouvy o poskytnutí Služby včetně rozpisu plateb, těchto všeobecných obchodních podmínek a storno-podmínek ubytovatele. V případě, že si zákazník zřídil vlastní účet na webových stránkách www.rakousko.cz „Můj účet“, budou historie nákupů a všechny doklady uvedené v čl. 3.6. k dispozici též tam.

3.8. Potvrzení objednávky je potvrzení o uzavření smlouvy.


4. Cena Služby a její splatnost

4.1. Ceny jsou uvedeny v korunách českých.

4.2. Ceny jsou konečné a zahrnují DPH.

4.3. Zákazník může být vyzván k zaplacení poplatků jako je místní poplatek, které jsou uvedeny zvlášť a platí se zpravidla na místě.


4.4. Zákazník je povinen zaplatit při uzavření smlouvy o poskytnutí Služby cenu objednávky ve výši 100% z ceny Služby prostřednictvím platební brány, na kterou bude přesměrován bezprostředně po uzavření smlouvy.


5. Objednávka na míru

5.1. Rakousko.cz publikuje na stránkách nabídky ubytování bez možnosti přímého online nákupu nebo vytváří nabídky na míru zcela na základě požadavků zákazníka (dále jen jako „Objednávka na míru“) V obou případech zákazník musí zaslat poptávku po Službě e-mailem, telefonicky nebo podobně.

5.2. Odchylně od čl.3. a čl.4 se v případě smlouvy o poskytnutí Služby uzavřené na základě Objednávky na míru uplatní pravidla uvedená v bodech 5.3 a 5.4. níže. Ve zbytku se tyto všeobecné obchodní podmínky plně uplatní.

5.3. Proces vedoucí k uzavření smlouvy o poskytnutí Služby je u Objednávky na míru následující: Zákazník e-mailem, telefonicky nebo ústně u Rakousko.cz poptá Službu. Rakousko.cz ověří dostupnost u poskytovatele nebo poskytovatelů a vytvoří pro zákazníka nabídku na míru. Poté, co zákazník nabídku na míru odsouhlasí, ověří Rakousko.cz opětovně dostupnost Služby. Pokud Služba je dostupná, Rakousko.cz Objednávku na míru potvrdí zasláním potvrzení objednávky. Tím je závazně uzavřena smlouva o poskytnutí Služby.

5.4. Zákazník je povinen zaplatit cenu Objednávky na míru v jedné nebo více splátkách v termínech uvedených v potvrzení objednávky na účet uvedený v potvrzení objednávky (účet Internet Tours s.r.o. – provozovatel Rakousko.cz).


6. Ukončení smlouvy

6.1. Storno podmínky se řídí obchodními podmínkami ubytovatele. Zákazník tyto obdrží před uzavřením smlouvy o poskytnutí Služby.

6.2. Neobdržel-li zákazník obchodní podmínky ubytovatele, jsou storno-podmínky poskytnutí Služby následovné:

- více než tři měsíce před odjezdem – 0%

- více než jeden měsíc před odjezdem – 40%

- více než jeden týden před odjezdem – 70%

- méně než jeden týden před odjezdem, nedostavení se ke Službě – 90%.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka s povinností platit storno poplatek má zákazník povinnost uhradit případný rozdíl mezi zaplacenou zálohou a výší storna ke dni, kdy odstoupil od smlouvy, tzn. stornoval objednávku. V případě, že zákazník již zaplatil celou cenu Služby, bude mu vrácena cena Služby ponížená o storno poplatek. Zákazník bere na vědomí, že je povinen zaplatit storno poplatky v plné výši dle storno podmínek každého Poskytovatele uvedeného v objednávce.

6.4. V případě prodlení zákazníka se zaplacením jakékoliv části ceny Služby je Rakousko.cz oprávněno vyzvat zákazníka k doplacení. Rakousko.cz může požadovat též zaplacení zákonného úroku z prodlení.


7. Reklamace

7.1. Za řádné poskytnutí Služby odpovídá Poskytovatel.

7.2. Zákazník může reklamovat vady Služby prostřednictvím Rakousko.cz, které bezodkladně předá reklamaci či stížnost Poskytovateli. Rakousko.cz je pouhým prostředníkem mezi Poskytovatelem a zákazníkem.

7.3. Rakousko.cz zákazníkům doporučuje, aby případné vady reklamovali u Poskytovatele bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění smlouvy, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace.


8. Zpracování osobních údajů

8.1. Zákazník je srozuměn s tím, že Rakousko.cz je oprávněno pro účely plnění smlouvy o poskytnutí Služby a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, číslo platební karty, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

8.2. V případě dobrovolné registrace do vlastního účtu „Můj účet“ je Rakousko.cz dále oprávněno zpracovávat navíc údaje týkající se zájmů a preferencí zákazníka ohledně nabízených služeb.

8.3. Pro účely plnění smlouvy o poskytnutí Služby budou informace uvedené v čl. 5.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty Poskytovatelům (zejména ubytovatelům). Identifikační údaje o Poskytovatelích jsou uvedeny na webových stránkách www.rakousko.cz.

8.4. Zákazník bere na vědomí, že Rakousko.cz je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinno předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

8.5. Zákazník bere na vědomí, že Rakousko.cz bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je Rakousko.cz oprávněna zasílat formou elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adresu sídla Rakousko.cz nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu rakousko@rakousko.cz. V tomto případě nebude Rakousko.cz zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

8.6. Výše uvedená ustanovení čl. 5 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o poskytnutí Služby uzavřel.

8.7. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

  • Požadovat přístup ke svým osobním údajům;
  • Požadovat opravu nepřesných či neúplných osobních údajů;
  • Požadovat výmaz osobních údajů;
  • Požadovat omezení zpracování svých osobních údajů;
  • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


9. Rozhodné právo a soudní příslušnost

9.1. Smlouva o zprostředkování mezi Rakousko.cz a zákazníkem se řídí českým právem.

9.2. Všechny spory vzniklé ze smlouvy o zprostředkování budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

9.3. Rakousko.cz upozorňuje zákazníky, že rozhodné právo pro smlouvu o poskytnutí Služby se bude určovat podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přičemž až na výjimky se jedná o právo rakouské.


10. ADR a ODR

10.1. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o zprostředkování má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

10.2. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.


11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2020.