Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování prodeje služeb
prostřednictvím www.rakousko.cz


Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami cestovní agentury Internet tours s.r.o., IČO: 02118548, se sídlem Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 90998 (dále jen „Rakousko.cz“) pro zprostředkování prodeje služeb na portálu www.rakousko.cz.


1. Služby Rakousko.cz

1.1. Rakousko.cz zprostředkovává zákazníkům prodej ubytování a jiných služeb cestovního ruchu (dále jen „Služba“). Poskytovateli Služby jsou rakouská ubytovací zařízení či jiní poskytovatelé služeb na území Evropské unie, Rakouské a České republiky (dále jen „Poskytovatelé“).

1.2. Rakousko.cz není stranou smlouvy o poskytnutí Služby mezi zákazníkem a Poskytovatelem, a proto mu ze zprostředkované smlouvy nevyplývají žádné povinnosti, zejména není oprávněn řešit případné reklamace Služeb.

1.3. Rakousko.cz není povinno být pojištěno pro případ úpadku.


2. Smluvní vztah mezi Rakousko.cz a zákazníkem

2.1.  Smlouvou o zprostředkování se Rakousko.cz zavazuje zprostředkovat uzavření smlouvy o zajištění Služby mezi zákazníkem a Poskytovatelem. Rakousko.cz se dále zavazuje předat veškeré informace, které obdrží od Poskytovatele, zákazníkovi a naopak předat veškeré informace od zákazníka Poskytovateli.

2.2. Smlouva o zprostředkování mezi Rakousko.cz a zákazníkem je sjednávána bezúplatně. Provize Rakousko.cz je obsažena v ujednání mezi Rakousko.cz a Poskytovatelem.


3. Vznik smluvního vztahu

3.1. Zákazník může vstoupit do smluvního vztahu s Rakousko.cz prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách www.rakousko.cz.

3.2. Zákazník zadá na internetových stránkách www.rakousko.cz kritéria Služby a Rakousko.cz vyhledá pro zákazníka Službu odpovídající jeho požadavkům.

3.3. Po výběru konkrétní Služby vyplní zákazník online objednávku.

3.4. Po odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek Rakousko.cz a storno podmínek Poskytovatele kliknutím na pole „objednávka zavazující k platbě“ zavazuje zaplatit cenu Služby a řídit se smlouvou o poskytnutí Služby uzavřenou mezi ním a Poskytovatelem.

3.5. Pokud konkrétní Poskytovatel neumožňuje přímou rezervaci, odešle zákazník poptávkový formulář a zákazníkovi bude v nejbližší možné době sděleno, zda je Služba v požadovaném množství a kvalitě (např. počet osob, vybavení pokoje) dostupná. V případě potvrzení objednávky služeb musí být objednávka finálně potvrzena ze strany Rakousko.cz za účelem ověření, zda je nabídka stále dostupná.

3.6. Zákazník odpovídá za správnost a aktuálnost zadaných údajů při koupi Služby.

3.7. Rakousko.cz zašle zákazníkovi potvrzení o uzavření smlouvy o poskytnutí Služby včetně rozpisu plateb, těchto všeobecných obchodních podmínek a storno-podmínek ubytovatele. V případě, že si zákazník zřídil vlastní účet na webových stránkách www.rakousko.cz „Můj účet“, budou historie nákupů a všechny doklady uvedené v čl. 3.6. k dispozici též tam.


4. Cena Služby a její splatnost

4.1. Ceny jsou uvedeny v korunách českých.

4.2. Ceny jsou konečné a zahrnují DPH.

4.3. Zákazník může být vyzván k zaplacení poplatků jako je místní poplatek, které jsou uvedeny zvlášť a platí se zpravidla na místě.


4.4. Zákazník je povinen zaplatit při uzavření smlouvy o poskytnutí Služby cenu objednávky ve výši 100% z ceny Služby prostřednictvím platební brány, na kterou bude přesměrován bezprostředně po uzavření smlouvy.


5. Ukončení smlouvy

5.1. Storno podmínky se řídí obchodními podmínkami ubytovatele. Zákazník tyto obdrží před uzavřením smlouvy o poskytnutí Služby.

5.2. Neobdržel-li zákazník obchodní podmínky ubytovatele, jsou storno-podmínky poskytnutí Služby následovné:

- více než tři měsíce před odjezdem – 0%

- více než jeden měsíc před odjezdem – 40%

- více než jeden týden před odjezdem – 70%

- méně než jeden týden před odjezdem, nedostavení se ke Službě – 90%.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka s povinností platit storno poplatek má zákazník povinnost uhradit případný rozdíl mezi zaplacenou zálohou a výší storna ke dni, kdy odstoupil od smlouvy, tzn. stornoval objednávku. V případě, že zákazník již zaplatil celou cenu Služby, bude mu vrácena cena Služby ponížená o storno poplatek. Zákazník bere na vědomí, že je povinen zaplatit storno poplatky v plné výši dle storno podmínek každého Poskytovatele uvedeného v objednávce.

5.5. V případě prodlení zákazníka se zaplacením jakékoliv části ceny Služby je Rakousko.cz oprávněno vyzvat zákazníka k doplacení. Rakousko.cz může požadovat též zaplacení zákonného úroku z prodlení.


6. Reklamace

6.1. Za řádné poskytnutí Služby odpovídá Poskytovatel.

6.2. Zákazník může reklamovat vady Služby prostřednictvím Rakousko.cz, které bezodkladně předá reklamaci či stížnost Poskytovateli. Rakousko.cz je pouhým prostředníkem mezi Poskytovatelem a zákazníkem.

6.3. Rakousko.cz zákazníkům doporučuje, aby případné vady reklamovali u Poskytovatele bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění smlouvy, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace.


7. Zpracování osobních údajů

7.1. Zákazník je srozuměn s tím, že Rakousko.cz je oprávněno pro účely plnění smlouvy o poskytnutí Služby a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, číslo platební karty, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

7.2. V případě dobrovolné registrace do vlastního účtu „Můj účet“ je Rakousko.cz dále oprávněno zpracovávat navíc údaje týkající se zájmů a preferencí zákazníka ohledně nabízených služeb.

7.3. Pro účely plnění smlouvy o poskytnutí Služby budou informace uvedené v čl. 5.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty Poskytovatelům (zejména ubytovatelům). Identifikační údaje o Poskytovatelích jsou uvedeny na webových stránkách www.rakousko.cz.

7.4. Zákazník bere na vědomí, že Rakousko.cz je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinno předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

7.5. Zákazník bere na vědomí, že Rakousko.cz bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je Rakousko.cz oprávněna zasílat formou elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adresu sídla Rakousko.cz nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu rakousko@rakousko.cz. V tomto případě nebude Rakousko.cz zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

7.6. Výše uvedená ustanovení čl. 5 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o poskytnutí Služby uzavřel.

7.7. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

  • Požadovat přístup ke svým osobním údajům;
  • Požadovat opravu nepřesných či neúplných osobních údajů;
  • Požadovat výmaz osobních údajů;
  • Požadovat omezení zpracování svých osobních údajů;
  • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


8. Rozhodné právo a soudní příslušnost

8.1. Smlouva o zprostředkování mezi Rakousko.cz a zákazníkem se řídí českým právem.

8.2. Všechny spory vzniklé ze smlouvy o zprostředkování budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

8.3. Rakousko.cz upozorňuje zákazníky, že rozhodné právo pro smlouvu o poskytnutí Služby se bude určovat podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přičemž až na výjimky se jedná o právo rakouské.


9. ADR a ODR

9.1. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o zprostředkování má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

9.2. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.


10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2020.